اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,715,005,288,967 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,049,059 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,049,059 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,058,037 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 283,516

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/28

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

محمد گرجي آرا

حسابرس:

حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي