صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
پرتفوی اردیبهشت ماه صندوق بازار گردانی بانک سینا 1400/03/12
پرتفوی منتهی به 1400/01/31 1400/02/06
پرتفوی منتهی به 1399/12/30 1400/01/14
صورتمالی اصلاحی منتهی به 1399/09/30 1399/12/13
پرتفوی منتهی به 1399/11/30 1399/12/06
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1399/09/30 1399/11/14
صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 13990930 1399/11/14
گزارش پرتفوی آذر1399 1399/11/07
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
گزارش پرتفوی آذر 1399 1399/10/09
پرتفوی منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
گزارش پرتفوی مهر99 1399/08/12
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
گزارش پرتفوی شهریور ماه 99 1399/07/08
گزارش پرتفوی مرداد ماه 99 1399/06/05
گزارش عملکرد حسابداری شده منتهی به 1399/03/31 1399/05/19
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1399/03/31 1399/05/19
پرتفوی منتهی به 1399/04/31 1399/05/07
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1399/04/28
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1399/04/28
گزارش پرتفوی خرداد 99 1399/04/10
پرتفوی منتهی به 1399/02/31 1399/03/07
پرتفوی منتهی به 1399/01/30 1399/02/09
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت وضعیت پرتوی منهی به 1398/12/29 1399/01/10
پرتفوی منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
گزارش عملکرد شده منتهی به 1398/09/30 1398/11/16
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/09/30 1398/11/16
پرتفوی منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورتجلسه مجمع عمومس فوق العاده برای ثبت شرکت نزد سازمان 1398/10/21
پرتفوی منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
گزارش عملکرد حسابداری شده منتهی به 1398/03/31 1398/09/23
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/03/31 1398/09/23
گزارش پرتفوی آبان 1398 1398/09/09
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1398/06/31 1398/09/02
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1398/06/31 1398/09/02
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1398/03/31 1398/09/02
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1398/03/31 1398/09/02
گزارش پرتفوی مهر98 1398/08/04
گزارش پرتفوی شهریور 1398 1398/07/10
گزارش پرتفوی مرداد ماه 98 1398/06/09
گزارش پرتفوی تیرماه 1398 1398/05/09
گزارش پرتفوی خرداد98 1398/04/10
پرتفوی منتهی به 1398/02/30 1398/03/08
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1397/12/29(اصلاحی) 1398/02/22
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1397/12/29 1398/02/21
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1397/12/29 1398/02/21
گزارش پرتفوی فروردین 1398 1398/02/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1398/01/10
صورت مالی سالانه حسابداری شده منتهی به 1397/09/30 (اصلاحی) 1397/12/14
گزارش عملکرد حسابداری شده منتهی به 1397/09/30 1397/11/27
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/09/30 1397/11/27
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30دی 1397 1397/11/10
صورت وضعیت پرتوی منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
کفایت سرمایه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
گزارش پرتفوی آبان 1397 1397/09/13
صورت وضعیت پرتفوی 13970730 1397/08/14
گزارش عملکرد حسابداری نشده منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
کفایت سرمایه سه ماهه تابستان 1397/07/23
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
گزارش پرتفوی شهریور 1397 1397/07/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970531 1397/06/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/05/17
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/03/31 1397/05/17
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/04/31 1397/05/09
صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/27
کفایت سرمایه دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/27
گزارش عملکرده حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13970331 1397/04/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13970231 1397/03/12
کفایت سرمایه دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13970131 1397/02/10
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 (اصلاحیه) 1397/02/10
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13960930 1397/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13961030 1397/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13961130 1397/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی بانک سینا منتهی به 13961229 1397/01/21
گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30آذر ماه 1396 1396/12/27
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/12/27
صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/27
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/06/15
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/06/15
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/04/31
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/04/31
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/03
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/03
صورت_مالی_حسابرسی_شده_سالانه_منتهی به 30 آذر 1395 1395/11/26
گزارش_عملکرد_حسابرسی_شده_سالانه منتهی به 30 آذر 1395 1395/11/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/01
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/01
گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/06/02
صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به31 خرداد ماه1395 1395/06/02
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 6ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1395 1395/04/29
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/29
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورت مالی حسابرسی شده 4 ماه و 20 روزه منتهی به 30آذر1394 1394/12/04
گزارش عملکرد 4ماه و 20 روزه منتهی به 30آذر 1394 1394/12/04
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی 4 ماه و19 روز منتهی به 30 آذر ماه 94 1394/10/29
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 4 ماه و19 روز منتهی به 30 آذر ماه 94 1394/10/29
صورت مالی اصلاح شده حسابرسی نشده دوره مالی 1 ماه و 18 روز منتهی به 31 شهریور 94 1394/10/13
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 1 ماه و 18 روز منتهی به 31 شهریور ماه 94 1394/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 1 ماه و 18 روز منتهی به 31 شهریور ماه 94 1394/07/28