مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان درمورد حق الزحمه حسابرس 1400/02/06
صورتجلسه مجمع منتهی به 1400/01/24 1400/01/30
لیست حاضرین مجمع منتهی به 1400/01/24 1400/01/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1400/01/24 1400/01/14
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازار گردانی بانک سینا منتهی به 1399/12/16 1400/01/14
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/12/16 1399/12/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/05 ساعت 15 1399/12/11
صورتجلسه مجمع منتهی به 1399/12/05 1399/12/06
لیست حاضرین مجمع تاریخ1399/12/05 ساعت 15 1399/12/05
لیست حاضرین مجمع تاریخ1399/12/05 ساعت 14 1399/12/05
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/09/16 1399/12/04
صورتجلسه هیئت مدیره تغییر صاحبان امضای مجاز 1399/12/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/10 1399/12/04
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا تصمیم گیری نسبت به افزایش تعداد واحد های صندوق و... 1399/11/25
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا جهت تایید و تصویب صورتهای مالی و.. 1399/11/25
تغییرات صاحبان امضا 1399/11/12
تاییدیه سازمان در خصوص متولی گری موسسه حسابرسی فاطر 1399/10/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1399/09/16 ساعت 13:00 1399/09/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا 1399/09/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا 1399/09/01
تاییدیه سازمان درمورد حق الزحمه حسابرس 1399/02/16
تائیدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1399/01/27 1399/02/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1399/01/27 ساعت 13:00 1399/02/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1399/01/27 ساعت 13:30 1399/02/02
لیست حاضرین مجمع عادی سالیانه مورخ 1399/01/27 1399/01/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1398/01/27 1399/01/17
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا 1398/11/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1398/12/04 1398/11/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1398/10/15 ساعت 14 و15 1398/11/15
تاییدیه سازمان بابت اصلاح تعهدات بازارگردانی صندوق 1398/11/15
تاییدیه سازمان بابت تمدید فعالیت 1398/11/15
صورتجلسه مجمع 1398/10/15 1398/11/08
لیست حاضرین مجمع تاریخ1398/10/15 1398/10/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1398/10/15 1398/10/03
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع 980121 در خصوص هزینه نرم افزار 1398/02/03
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/02/14 جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/11/10 1398/01/28
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 1398/01/21 1398/01/25
لیست حاضرین مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 1398/01/21 1398/01/25
تائیدیه سازمان درخصوص مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1398/01/21
لیست حاضرین مجمع تاریخ 1398/01/21 1398/01/21
آگهی دعوت صندوق به تاریخ 1398/01/21 در خصوص نرم افزار 1398/01/11
تائیدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1397/12/08 1397/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ1397/12/08 1397/12/20
لیست حاضرین مجمع عادی سالیانه مورخ 1397/12/08 1397/12/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1397/08/12 1397/11/28
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه 97/08/06 مبنی بر حذف نماد شرکت های مورد معامله صندوق 1397/10/30
تاییدیه سازمان برای صاحبان امضاء 1397/10/05
تغییرات صاحبان امضاء مجاز 1397/10/05
صورتجلسه مجمع 1397/08/06 1397/08/13
لیست حاضرین مجمع تاریخ 1397/08/06 1397/08/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1397/07/25 1397/07/25
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه 97/02/10 مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق 1397/05/28
صورتجلسه مجمع مورخ 970413 در خصوص اضافه شدن سهم کشت و دام قیام اصفهان 1397/04/23
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ 970413 اضافه شدن سهم کشت و دام قیام اصفهان 1397/04/23
پاسخ سازمان در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق مجمع 97/02/10 1397/04/16
لیست حاضرین مجمع مورخ 970413 در خصوص اضافه شدن سهم کشت و دام قیام اصفهان 1397/04/13
آگهی دعوت مجمع 970413 در خصوص اضافه شدن سهم کشت و دام قیام اصفهان 1397/04/12
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع 970406 1397/04/11
لیست حاضرین مجمع مورخ 970406 بابت اضافه شدن سهم شرکت پتروشیمی غدیر به پرتفوی صندوق 1397/04/09
صورتجلسه مجمع مورخ 970406 بابت اضافه شدن سهم شرکت پتروشیمی غدیر به پرتفوی صندوق 1397/04/09
آگهی دعوت مجمع 970406 در خصوص اضافه شدن سهم پتروشیمی غدیر به پرتفوی صندوق 1397/04/02
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 960925 در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید 1397/03/06
صورتجلسه مجمع مورخ 960925 در خصوص تصویب اسانامه و امیدنامه جدید 1397/03/06
صورت جلسه مجمع مورخ 13970210 در خصوص تمدید و یا عدم تمدید فعالیت صندوق 1397/02/16
اسامی حاضرین مجمع مورخ 13970210 در خصوص تمدید و یا عدم تمدید فعالیت صندوق 1397/02/11
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 13970119 در خصوص تغییر ضریب کارمزد مدیر صندوق 1397/02/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 13970119 سال مالی منتهی به 13960930 1397/02/09
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 13970119 در خصوص تغییر ضریب کارمزد مدیر صندوق 1397/02/09
آگهی دعوت به مجمع مورخ 13970210 در خصوص تمدید و یا عدم تمدید فعالیت صندوق 1397/02/01
صورت جلسه مجمع مورخ 13970119 برای سال مالی منتهی به 13960930 1397/01/27
صورت جلسه مجمع مورخ 970119 در خصوص تغییر ضریب کارمزد مدیر صندوق 1397/01/27
اسامی حاضرین مجمع مورخ 13970119 برای سال مالی منتهی به 13960930 1397/01/21
اسامی حاضرین مجمع مورخ 13970119 برای سال مالی منتهی به 13960930 1397/01/19
آگهی دعوت مجمع مورخ 13970119 برای سال مالی منتهی به 13960930 1397/01/14
صورت جلسه مجمع مورخ 961104 در خصوص تعیین هزینه حسابرس-تغییر نرم افزار صندوق 1397/01/07
صورت جلسه مجمع مورخ 961223 نسبت به تغیر بند 9-3 امید نامه در خصوص احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1397/01/06
آگهی دعوت مجمع مورخ 961223 نسبت به تغیر بند 9-3 امید نامه در خصوص احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1396/12/23
آگهی دعوت مجمع مورخ 961126 در خصوص تغییر بند 2-2-1 امیدنامه صندوق 1396/11/16
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ ساعت 14 -961104 1396/11/04
آگهی دعوت مجمع مورخ 961104 در خصوص تعیین هزینه حسابرس-تغییر نرم افزار صندوق 1396/10/26
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 960925 در خصوص تغییر بند های 2-2-1 و 7-1 و 7-3-1 1396/10/24
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 960901 در خصوص تغییر بند های 2-2-1 و 7-1 و 7-3-1 1396/10/16
صورتجلسه مجمع مورخ 960925 در خصوص تغییر بندهای 2-2-1 و 7-1و 7-3-1 امیدنامه صندوق 1396/10/02
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ 960925 1396/09/26
آگهی دعوت مجمع مورخ 960925 در خصوص تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق 1396/09/26
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ ساعت 15 -960925 1396/09/26
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ ساعت 14 -960925 1396/09/26
صورتجلسه مجمع مورخ 960901 در خصوص تغییر بندهای 2-2-1 و7-1 و 7-2-1 امیدنامه 1396/09/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13960901 در خصوص تغییرات بند امید نامه 1396/09/01
آگهی دعوت مجمع مورخ 960901 در خصوص بند 2-2-1 امیدنامه 1396/08/24
تاییده سازمان در خصوص مجمع مورخ 13960417 افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس 1396/04/31
صورتجلسه مجمع مورخ 13960417 در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس 1396/04/24
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ960417 هزینه حق الزحمه حسابرس 1396/04/24
آگهی دعوت مجمع مورخ 960417 هزینه حق الزحمه حسابرس 1396/04/24
لیست اسامی حاضران در مجمع مورخ 96/04/17 1396/04/18
صورت جلسه مجمع مورخ 96/01/19 سقف هزینه رایان هم افزا 1396/03/06
تایید سازمان در خصوص سقف هزینه رایان هم افزا 1396/03/06
تاییدیه سازمان مجمع سالانه 13951210 1396/02/06
صورتجلسه مجمع مورخ 13960119 در خصوص سقف هزینه نرم افزار 1396/01/28
صورت جلسه مجمع 13951210 1396/01/15
آگهی دعوت به مجمع تغییر رقم قرارداد نرم افزار 960119 1396/01/09
اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالانه 13951210 1395/12/18
آگهی دعوت به مجمع 1395/12/10 1395/11/30
صورت جلسه مجمع 950617 و تاییدیه سازمان تغییررقم قرارداد حسابرس 950808 1395/08/09
صورت جلسه مجمع تغییر رقم قرارداد حسابرس 950617 1395/06/24
آگهی دعوت به مجمع تغییر رقم قرارداد حسابرس 950617 1395/06/07
آگهی دعوت به مجمع، صورت جلسه مجمع و معرفی نامه تغییر امضاداران 950211 1395/04/08
صورت جلسه مجمع سالانه 950128 1395/02/27
آگهی دعوت به مجمع 950211 1395/02/04
آگهی دعوت به مجمع 950128 1395/01/17
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 13941011 1394/10/30
آگهی دعوت به مجمع 1394/10/30
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 1394/10/13