دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك سينا 69,900 %99.86
2 كارگزاري بورس بهگزين 100 %0.14