امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بانک سینا در تاریخ 1394/05/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١3 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
(1)تاییدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1397/12/08
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا مورخ 1397/12/08
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه 97/08/06 مبنی بر حذف نماد شرکت های مورد معامله صندوق
صورتجلسه مجمع 1397/08/06 در خصوص تمدید یا عدم تمدید مجوز فعالیت
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع 1397/04/13 در خصوص افزودن سهام
نامه سازمان در خصوص تمدید فعالیت صورتجلسه 1397/02/10
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مورخ 1397/02/10 مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا 1397/11/12
صورتجلسه مجمع مورخ 970413 سهم کشت و دام قیام اصفهان
تغییرات امیدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 97/01/19 تغییر بند 9/3 امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر
صورتجلسه مجمع مورخ 960417 هزینه حق الزحمه حسابرس
صورتجلسه مجمع مورخ 96/01/19 تغییر هزینه نرم افزار
صورتجلسه مجمع مورخ 951210 هزینه حسابرس
صورتجلسه مجمع 97/04/06 تغییر بندهای 2/2/1 و 7/1 و 7/3/1 افزودن سهم پتروشیمی غدیر
صورتجلسه مجمع 97/02/10 در خصوص تمدید یا عدم تمدید مجوز فعالیت صندوق
صورتجلسه مجمع 97/01/19 تعیین حسابرس صندوق و سقف هزینه حسابرس
صورتجلسه مجمع 961223 تغییر بند 9/3 در خصوص هزینه های صندوق
صورتجلسه مجمع 96/11/04 تغییر نرم افزار صندوق و تعیین هزینه آن
تاییده سازمان در خصوص مجمع مورخ 13960417 افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس