جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 517,634 87.17 1,462,906 94.9 1,273,146 97.35 1,284,570 96.05
اوراق مشارکت 57,618 9.7 57,466 3.73 1 0 1 0
سپرده بانکی 1,254 0.21 1,410 0.09 1,332 0.1 1,255 0.09
وجه نقد 6,056 1.02 2 0 2 0 2 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,256 1.9 19,729 1.28 33,325 2.55 51,528 3.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 491,904 82.84 1,462,910 94.9 1,273,151 97.35 1,284,575 96.05