جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 485,134 85.91 1,512,134 80.58 1,590,522 86.77 1,624,340 92.64
اوراق مشارکت 59,263 10.49 151,428 8.07 225,496 12.3 118,394 6.75
سپرده بانکی 1,249 0.22 946 0.05 1,479 0.08 1,483 0.08
وجه نقد 6,274 1.11 2 0 2 0 2 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,804 2.27 212,146 11.3 15,637 0.85 9,165 0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 458,474 81.19 1,512,139 80.58 1,590,527 86.77 1,624,345 92.64